کارفرما: مرکز بینایی سنجی نور

موضوع: عدسی های زایس

lمدت زمان: 1 دقیقه