کارفرما: مرکز بینایی سنجی نور

موضوع: معرفی عدسی بلوکنترل

مدت زمان: 2دقیقه