کارفرما: مرکز بینایی سنجی نور

موضوع: معرفی عدسی های ضد خستگی

مدت زمان: 1 دقیقه