کارفرما: مرکز بینایی سنجی نور

موضوع: عدسی های ضد خستگی

مدت زمان: 1 دقیقه