نمونه کار تیزرهای رئال

نمونه کار تیزرهای رئال

کلینیک بینایی سنجی نور

تیزر یک دقیقه پنجره شهر

تیزر رئال بینایی سنجی نور( ۱ دقیقه)

تیزر رئال پنجره شهر (۳ دقیقه)