روش تحقیق

روش تحقیق از دروس ۲ واحدی ارائه شده برای دانشجویان رشته های علوم انسانی است که به دنبال آموزش روش علمی پاسخ به سئوالات است. فایل های ارائه شده در این بخش، محتوای جلسات کلاس روش تحقیق دانشجویان رشته حسابداری در مقطع لیسانس است که توسط خانم دکتر گلشنی ارائه شده است.