به سکوی علم و فناوری خوش آمدید.

تجارت الکترونیک

 مناسب دانشجویان رشته های مهندسی کامپیوتر و مدیریت بازرگانی

روش تحقیق

محتوای این درس مناسب دانشجویان رشته علوم انسانی می باشد.

مکاتبات تجاری

مکاتبات تجاری مناسب دانشجویان مقطع لیسانس